Oblíbené (0)
MĚNA
Volejte, rády Vám poradíme
734 622 002 
saty@blankastraka.cz
0 ks

Za každou fotku v modré náušnice zdarma!

Pošlete nám fotku v modrých šatech a získejte pravé perlové náušnice. Jak na to? Přečtěte si v našem článku!

1. Pořadatel akce

 

Pořadatelem akce „Máme rádi barvy (modrá)“ (dále jen „Soutěž“) je společnost STRAPER, s. r. o., IČ: 27312755, se sídlem Pasteurova 1752/20, Ústí nad Labem-centrum, 400 01, Ústí nad Labem, zapsaná u Krajského soudu v Ústí nad Labem, C 23877 (dále jen „Pořadatel“). Pořadatel vydává tato Pravidla Soutěže (dále jen "Pravidla").

 

Soutěž není nikterak sponzorovaná, spravovaná nebo přidružená k sociální síti Facebook. Facebook s ní není žádným způsobem spojen. Účastník Soutěže je srozuměn a bere na vědomí, že poskytuje své informace pořadateli Soutěže a nikoliv sociální síti Facebook. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti ohledně Soutěže musí být směřovány Pořadateli, nikoliv Facebooku.

 

2. Trvání a místo soutěže

 

Soutěž se uskuteční ve dnech od 11. 10. do 26. 10. 2016 23:59 na území České republiky.

Soutěž probíhá na elektronických stránkách Pořadatele na adrese Facebook Blanky Straky (dále jen „Facebooková stránka“) provozované sociální sítí Facebook.

 

3. Podmínky účasti v Soutěži

 

Účastníkem Soutěže může být výhradně svéprávná fyzická osoba, která dosáhla 18 let (osoby mladší 18 let se mohou zúčastnit pouze se souhlasem svého zákonného zástupce), s platným uživatelským účtem na Facebooku, která splní podmínky účasti v Soutěži. Soutěže se nemohou účastnit právnické osoby a zaměstnanci Pořadatele a jejich blízké osoby.

Účastník Soutěže současně uděluje svůj souhlas s účastí v Soutěži dle těchto Pravidel, souhlasí se zněním Pravidel bez výhrad a s případným přijetím výhry způsobem dle Pravidel.

 

4. Vyloučení ze soutěže

 

Pořadatel si vyhrazuje právo vyřadit ty soutěžící, kteří nesplňují výše uvedené podmínky, a také soutěžící, u kterých má podezření na podvodné jednání, porušování dobrých mravů, falšování, nebo zneužívání a porušování pravidel. Takto může být z účasti na Soutěži vyloučen i výherce.

 

Za takové praktiky je považováno zejména, nikoli však výlučně, použití nedovolených prostředků (např. hackerské nástroje, viry, trojské koně apod.), nebo získání jiné výhody pomocí manipulace, účast prostřednictvím výherních spolků, automatizovaných služeb a především prostřednictvím profesionálních výherních služeb, účast jménem třetí osoby (s jejím i bez jejího vědomí).

 

5. Průběh soutěže a výběr výherců

 

V rámci stanoveného data bude na facebookové stránce zveřejněn příspěvek se zadáním soutěže:

Příspěvek s akcí o náušnice zdarma

Pod tento příspěvek mohou v rámci soutěže uživatelé sociální sítě Facebook vložit komentář s fotografií v jakýchkoliv modrých šatech (nemusí se jednat o šaty z e-shopu BlankaStraka.cz). Může se jednat o tzv. selfie i fotografii focenou druhou stranou, například fotografem. Soutěžící smí vložit do Soutěže pouze vlastní fotografii, nesmí využívat cizí fotografie a fotografie z foto bank. Každý uživatel smí vložit pouze 1 komentář s 1 fotografií. Výhru (šperk) získá každý účastník Soutěže při dalším nákupu šatů nebo sukně na e-shopu. Je zakázáno využívat k účasti v Soutěži herní mafie a další prostředky, které jsou v rozporu se Soutěží, viz. odstavec 4 těchto Pravidel.

 

6. Výhry, oznámení o výhře a jejich předání

 

Výhra (odměna za účast): Pravé perlové náušnice s certifikací zdarma k příštímu nákupu (platí pouze pro nákup šatů nebo sukní): Perlové náušnice Perl

 

Výherce bude kontaktován Pořadatelem Soutěže nejpozději do 7 dnů od ukončení soutěže prostřednictvím zprávy na sociální síti Facebook. O předání a vybrání výhry bude výherce informován rovněž sociální sítí Facebook. Výherce při dalším nákupu šatů nebo sukně uvede do poznámky heslo sdělené prostřednictvím zprávy na sociální síti Facebook.

 

Výhru lze uplatnit do konce kalendářního roku 2016, tedy do půlnoci 31. 12. 2016. V následujícím roce již nemá výherce právo na zaslání výhry.

 

Pokud výherce výhru odmítne, zaniká nárok výherce na získání této výhry a výhra propadá ve prospěch Pořadatele, který může rozhodnout o jejím případném přidělení dalšímu Soutěžícímu. Na výhry nevzniká žádný právní nárok a není možné je směnit za hotovost ani místo nich požadovat jiné plnění. Výhry nejsou soudně vymahatelné.

 

V případě, že výherce vrátí nákup (šaty či sukni), při kterém byla obdržena výhra, je povinen vrátit i samotnou výhru.

 

7. Další ustanovení

 

Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu pravidel Soutěže, na zrušení Soutěže, délku trvání, jakož i podmínky Soutěže, zejména, ale ne výlučně, počet výherců, jakož i druhy výher. Změnu Pravidel a podmínek Soutěže pořadatel vhodným způsobem zveřejní.

 

Pořadatel neodpovídá za žádné škody vzniklé v souvislosti s nesprávnými údaji poskytnutými Účastníky Soutěže v souvislosti s neuplatněním, resp. nevyužitím výhry.  Pořadatel Soutěže není odpovědný za technické či programové chyby a omyly vzniklé během řízení Soutěže. V případě jakéhokoli sporu týkajícího se Soutěže, bude rozhodnutí Pořadatele konečné a závazné. Zapojením se do Soutěže vyjadřují Účastníci Soutěže svůj souhlas řídit se těmito Pravidly.

 

V Ústí nad Labem dne 11. 10. 2016